ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้ ตรวจสอบ User name และ password ของ database บริการรับแปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลจดหมาย แปลบทคัดย่อ แปลเว็บไซต์ ในราคากันเอง

เรื่องภาษาไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณ บริการรับแปลเอกสาร, แปลเอกสารด่วน, แปลบทความ,แปลเอกสาร, แปลจากไทยเป็นอังกฤษ, แปลจากอังกฤษเป็นไทย,แปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ ราคากันเอง

ถ้าเรื่องภาษาเป็นปัญหาสำหรับคุณ...

ที่ "Plaesabuy - แปลสบาย" เราคือผู้ให้บริการแปลภาษา รับแปลเอกสาร แปลบทความออนไลน์ ทุกรูปแบบทั้งไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย คุณสามารถไว้วางใจ
ในคุณภาพงานบริการของเราที่จะช่วยให้งานของคุณประสบความสำเร็จด้วยการใช้ภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจ เนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักไวยากรณ์ รวมถึงแหล่งอ้าง
อิงคำศัพท์ที่เชื่อถือได้ทั้งพจนานุกรมไทยและอังกฤษหลากหลายสาขา เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานคุณภาพเยี่ยมและดีที่สุดจากเรา

เราให้...มากกว่าคำว่า "บริการ" กับ

"งานแปลที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยา พร้อมบริการที่ประทับใจ"

ทำให้เรื่องภาษา...ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากเรา :

 • คุณภาพของงานที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักไวยากรณ์และการใช้งานภาษาอังกฤษ เพื่อให้ท่านสามารถนำงานแปลนี้ไปใช้ได้อย่างมั่นใจ
 • ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน เป็นสิ่งที่เราตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมากเช่นกัน เรารับรองการส่งมอบงานให้ลูกค้าทันเวลา เพื่อมิให้
  เกิดความเสียหายต่อลูกค้าที่จำเป็นต้องใช้งานแปลตามเวลาที่กำหนด
 • ความสละสลวยของภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งแปลโดยนักแปลมืออาชีพ ไม่มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยแปลใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหากท่านใด
  ที่เคยใช้โปรแกรมช่วยแปลจะพบว่าในบางครั้งโปรแกรมแปลอาจแปลความหมายออกมาได้ไม่ถูกต้องหรือผิดเพี้ยนไปจากความหมายที่แท้จริง
  ตลอดจนใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ส่งผลให้อ่านไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจเนื้อหา เนื่องจากโปรแกรมนั้นถูกออกแบบมาสำหรับการแปล
  รูปประโยคที่ไม่ซับซ้อนมากนัก นอกจากนี้ ลูกค้าของเราบางท่านยังเคยมีประสบการณ์การจ้างแปลเอกสารกับผู้ให้บริการบางรายที่เรียกเก็บค่าแปล
  เป็นจำนวนค่อนข้างสูง แต่กลับใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลงานให้ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายฟรีพร้อมกับได้รับงานแปลที่อ่านไม่รู้เรื่อง
 • ราคาย่อมเยาเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้ที่กำลังศึกษาต่อ และผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานหรือติดต่อธุรกิจ
 • บริการให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการแปลเอกสารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ลูกค้าที่ไว้วางใจในบริการของเรา :

 • บริษัทและธุรกิจประเภทต่างๆ ที่ต้องการแปลบทความเพื่อตีพิมพ์ในนิตยสารของบริษัท, รับแปลเอกสารทางธุรกิจ, แปลเว็บไซต์ ฯลฯ
 • นิสิต นักศึกษาปริญญาเอกภาคอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ
 • นิสิต นักศึกษาปริญญาโทที่กำลังศึกษาต่อและทำวิทยานิพนธ์ ทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ
 • นิสิต นักศึกษาที่ต้องเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยในเวลาเดียวกัน ทำให้ไม่มีเวลาพอในการแปลงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ในชั้นเรียน
 • นิสิต นักศึกษาที่ต้องใช้บทความภาษาอังกฤษในการอภิปรายในชั้นเรียนหรือทำรายงานวิจัย ฯลฯ
 • ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน เช่น โต้ตอบอีเมลล์กับเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า, เขียนโครงการดำเนินงาน, เขียนโครงร่างเสนอผลงาน ฯลฯ
 • ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน เช่น เขียนประวัติส่วนตัว, เขียนจดหมายแนะนำตัว, เตรียมบทสัมภาษณ์เพื่อสมัครงาน ฯลฯ
 • ผู้ที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ
 • ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ผู้ที่ต้องการ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ

บริการของเรา :

นี่คือเสียงตอบรับส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ประทับใจในบริการของเรา :