สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส่งงานเพื่อให้ประเมินค่าใช้จ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) :

โทรศัพท์ :: 086-579-4821 (คุณวิน) อีเมลล์ :: plaesabuy@gmail.com

บริการแปลสรุปสาระสำคัญของเอกสาร / Document Summarization :

สำหรับท่านที่ไม่ต้องการแปลเอกสารอย่างละเอียดทุกคำและต้องการความรวดเร็วในการรับงาน เรามีบริการที่ช่วยท่านประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
นั่นคือ บริการแปลสรุปสาระสำคัญของเอกสารด้วยเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็นที่สำคัญของเอกสารทั้งหมด ทั้งนี้ ท่านสามารถ
กำหนดหัวข้อที่ต้องการให้แปลสรุปมาได้เลยเช่นกัน เหมาะกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ให้อ่านงานวิจัยหรือบทความ
เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียนหรือนำไปอภิปรายต่อในชั้น โดยท่านสามารถระบุจำนวนหน้าหรือปริมาณเนื้อหาที่ต้องการให้สรุปจากต้นฉบับได้อีกด้วย

อัตราค่าบริการ :

อัตราค่าบริการอ้างอิงที่กระดาษขนาด A4 ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 point เป็นมาตรฐาน โดยนับตามจำนวนหน้าที่สรุปเนื้อหาออกมาได้แล้ว

บริการสรุปสาระสำคัญ อัตราค่าบริการต่อหน้า A4
(ราคาเริ่มต้น)
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 200 บาท

* หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรายละเอียด ดังนี้
– ความยากง่ายของเนื้อหา
– ปริมาณเอกสารที่ต้องการสรุปใจความสำคัญ
– ระยะเวลาที่ต้องการรับงาน (ด่วน หรือ ปกติ)
– ราคาอาจลดลงได้ตามปริมาณงาน

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา :

 • The effects of a comprehensive rehabilitation program of Alzheimer’s Disease in a hospital setting
  ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพของโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ในโรงพยาบาล
  จำนวนหน้าที่แปลสรุปออกมาได้ 2.1 หน้า จาก ต้นฉบับ 6 หน้า
  บริการแปลสรุปสาระสำคัญของเอกสาร : งานวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ / ระดับปริญญาโท / มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • Efficacy of an evidence-based cognitive stimulation therapy programme for people with dementia
  ประสิทธิภาพของโปรแกรมการบำบัดโดยการกระตุ้นการรับรู้หลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับผู้ที่ประสบภาวะโรคสมองเสื่อม
  จำนวนหน้าที่แปลสรุปออกมาได้ 2.7 หน้า จาก ต้นฉบับ 7 หน้า
  บริการแปลสรุปสาระสำคัญของเอกสาร : งานวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ / ระดับปริญญาโท / มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • Reality Orientation for Dementia: A Systematic Review of the Evidence of Effectiveness from Randomized Controlled Trials
  การรับรู้ความเป็นจริงในภาวะโรคสมองเสื่อม: การทบทวนหลักฐานอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการการวิจัยแบบสุ่มโดยใช้กลุ่มควบคุม
  จำนวนหน้าที่แปลสรุปออกมาได้ 1.5 หน้า จาก ต้นฉบับ 7 หน้า
  บริการแปลสรุปสาระสำคัญของเอกสาร : งานวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ / ระดับปริญญาโท / มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • Predictors of cognitive improvement after reality orientation in Alzheimer’s disease
  ปัจจัยที่สามารถทำนายพัฒนาการทางการรับรู้ภายหลังการรับรู้ความเป็นจริงของโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์
  จำนวนหน้าที่แปลสรุปออกมาได้ 1.5 หน้า จาก ต้นฉบับ 4 หน้า
  บริการแปลสรุปสาระสำคัญของเอกสาร : งานวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ / ระดับปริญญาโท / มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • Reality orientation therapy combined with cholinesterase inhibitors in Alzheimer’s disease: randomized controlled trial
  การบำบัดด้วยการรับรู้ความเป็นจริงร่วมกับการใช้ยากลุ่ม Cholinesterase Inhibitors สำหรับโรคอัลไซเมอร์: การวิจัยแบบสุ่มโดยใช้กลุ่มควบคุม
  จำนวนหน้าที่แปลสรุปออกมาได้ 2.3 หน้า จาก ต้นฉบับ 6 หน้า
  บริการแปลสรุปสาระสำคัญของเอกสาร : งานวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ / ระดับปริญญาโท / มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • Cognitive stimulation therapy for people with dementia: cost-effectiveness analysis
  การบำบัดด้วยการกระตุ้นการรับรู้สำหรับผู้ประสบภาวะโรคสมองเสื่อม: การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล
  จำนวนหน้าที่แปลสรุปออกมาได้ 1.5 หน้า จาก ต้นฉบับ 7 หน้า
  บริการแปลสรุปสาระสำคัญของเอกสาร : งานวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ / ระดับปริญญาโท / มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • Aspen patch and migratory bird relationships in the northern Yellowstone ecosystem
  ต้นแอสเพินและความสัมพันธ์ของนกที่อพยพย้ายถิ่นในระบบนิเวศวิทยาทางเหนือของเยลโลสโตน
  จำนวนหน้าที่แปลสรุปออกมาได้ 4.5 หน้า จาก ต้นฉบับ 15 หน้า
  บริการแปลสรุปสาระสำคัญของเอกสาร : รายวิชาจิตวิทยาของการเป็นผู้นำนันทนาการ / ระดับปริญญาโท / มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 • Recovery of precious metals by an electrochemical deposition method
  การเก็บกลับคืนโลหะมีค่าโดยวิธีการยึดเกาะด้วยไฟฟ้าเคมี
  จำนวนหน้าที่แปลสรุปออกมาได้ 2.5 หน้า จาก ต้นฉบับ 9 หน้า
  บริการแปลสรุปสาระสำคัญของเอกสาร : งานวิจัยอ่านประกอบเพื่อใช้ในการทำงานด้านอัญมณีที่บริษัท Swarovski
 • Recovery of nickel, copper and cobalt from low-grade Ni-Cu sulfide tailings
  การเก็บกลับคืนโลหะนิกเกิล, ทองแดง และโคบอลต์จากหางแร่นิกเกิลคอปเปอร์ซัลไฟด์เกรดต่ำ
  จำนวนหน้าที่แปลสรุปออกมาได้ 1.5 หน้า จาก ต้นฉบับ 5 หน้า
  บริการแปลสรุปสาระสำคัญของเอกสาร : งานวิจัยอ่านประกอบเพื่อใช้ในการทำงานด้านอัญมณีที่บริษัท Swarovski 
 • Causal networks in EIA
  โครงข่ายเชิงสาเหตุในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  จำนวนหน้าที่แปลสรุปออกมาได้ 9 หน้า จาก ต้นฉบับ 17 หน้า
  บริการแปลสรุปสาระสำคัญของเอกสาร : งานวิจัยเพื่อใช้สำหรับการอภิปรายในชั้นเรียน / ระดับปริญญาโท / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร* หมายเหตุ : งานทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนี้ ลูกค้าเป็นผู้กำหนดหัวข้อ รายละเอียด และปริมาณเนื้อหาที่ต้องการให้สรุปมาเอง
  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก

บริการพิมพ์เอกสาร :

บริการพิมพ์เอกสารจากต้นฉบับที่เป็นหนังสือหรือลายมือ โดยท่านสามารถส่งเอกสารมา้ทางไปรษณีย์ แฟ็กซ์ หรือสแกนเอกสารส่งมาทางอีเมลล์

อัตราค่าบริการ :

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ต้องการพิมพ์โดยอ้างอิงที่กระดาษขนาด A4 ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 point เป็นมาตรฐาน โดยนับ
ตามจำนวนหน้าที่พิมพ์ออกมาได้แล้ว ท่านสามารถส่งต้นฉบับมาให้พิมพ์ได้ทั้งทางอีเมลล์ (สแกนเอกสารแล้วแนบเป็นไฟล์รูปภาพหรือ pdf มา)
หรือส่งมาทางไปรษณีย์ ซึ่งเมื่อทางเราดำเนินการพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งไฟล์ในรูปของ MS Word กลับคืนไปให้ท่านทางอีเมลล์ พร้อม
กับส่งเอกสารต้นฉบับคืนท่านทางไปรษณีย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน

ประเภทของงานพิมพ์ อัตราค่าบริการต่อหน้า A4
(ราคาเริ่มต้น)
พิมพ์ไทย 7 บาท
พิมพ์อังกฤษ 8 บาท

* หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรายละเอียด ดังนี้
– ความยากง่ายของเนื้อหา (เช่น สูตรสมการคณิตศาสตร์ ฯลฯ)
– จำนวนเอกสารที่ต้องการพิมพ์
– ระยะเวลาที่ต้องการรับงาน (ด่วน หรือ ปกติ)
– ราคาอาจลดลงได้ตามปริมาณงานพิมพ์

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

 • ต้นฉบับนวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่อง THE LAZARUS EFFECT / ผู้แต่ง : Michael LaRocca
 • สัญญาจ้างเหมา
 • Curriculum Vitae
 • นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
 • xxxxx

บริการจัดทำงานนำเสนอด้วย PowerPoint / PowerPoint Presentation :

สำหรับท่านที่ต้องการนำเสนองานให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นผลงานทางวิชาการ, หัวข้อสัมมนา, รายงานในชั้นเรียน, การประชุม
บริษัท ฯลฯ เรายินดีช่วยให้การนำเสนอของท่านประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรม PowerPoint พร้อม Template สวยงามเหมาะสมกับเนื้อ
หาที่ต้องการนำเสนอ

อัตราค่าบริการ :

งานนำเสนอด้วย PowerPoint อัตราค่าบริการต่อหน้า A4
(ราคาเริ่มต้น)
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 10 บาท

Plaesabuy เป็นบริษัทที่ให้บริการงานแปลคุณภาพสูงไร้ขีดจำกัด ที่ Plaesabuy คุณสามารถนำเอกสารมาแปลได้หลายภาษา อย่างไรก็ตาม ภาษาหลักที่เราเน้นคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากให้บริการงานแปลแล้ว เรายังให้บริการช่วยในงานเขียนต่าง ๆ ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้บริการได้ 

นักเขียนที่มีประสิทธิภาพและฝึกมาอย่างสูงของเราสามารถช่วยคุณในงานเขียนประเภทต่าง ๆ เช่น งานวิชาการ การเขียนเชิงการตลาด และเนื้อหาของสินค้า ซึ่งคุณสามารถใช้ในงานของโรงเรียนหรือในที่ทำงานได้ 

Plaesabuy ให้การบริการที่มีคุณภาพซึ่งคุณสามารถเชื่อถือได้ ด้วยทีมนักเขียนที่มีความสามารถและทักษะของเรา เราสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ ยิ่งไปกว่านั้น เราให้การบริการในราคาที่เข้าถึงได้ซึ่งคุณสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา 

การเขียนข้อความทางการตลาดและเขียนโฆษณาที่มีพลังสามารถทำให้อาชีพและธุรกิจน่าสนใจ เพราะแบบนี้คุณถึงต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าเนื้อหาที่คุณสร้างนั้น กระชับ ชัดเจน และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ที่บริษัทของเรา เรายืนยันกับคุณได้ว่าเราให้บริการงานเขียนที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาของคุณ 

บริการอื่น ๆ ที่เรานำเสนอ

นอกจาการช่วยเรื่องการเขียนและการแปลแล้ว เรายังให้บริการในประเภทอื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มและปรับแต่งเนื้อหาของคุณ 

 • พิสูจน์อักษร 

การแสกนอ่านบทความแบบธรรมดายังไม่เพียงพอ หากคุณอยากให้บทความของคุณมีจุดบกพร่องน้อยและไม่มีผิดพลาด คุณจะต้องตรวจงานโดยการพิสูจน์อักษร ที่ Plaesabuy เราให้บริการพิสูจน์อักษรที่ยืนยันได้ว่าทุกบทความของคุณจะไม่มีการสะกดคำผิด ตรวจโครงสร้างไวยากรณ์ และคำฟุ่มเฟือย นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยคุณสร้างโครงสร้างภาษาสำหรับบทความให้ดีขึ้นหากจำเป็น 

 • การแก้ไข 

การแก้ไขบทความของคุณเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อเป็นการยืนยันในเรื่องของคุณภาพงาน ที่ Plaesabuy เราให้บริการแก้ไขงานคุณภาพสูงโดยทีมบรรณาธิการและทีมตรวจสอบเนื้อหาที่มีประสบการณ์ของเรา นอกจากนี้เรายังให้เคล็ดลับการแก้ไขเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพก่อนที่คุณจะนำเสนอต่อผู้อ่าน

 • การตรวจสอบคัดลอกผลงาน 

การเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ สำหรับการหาข้อมูลอาจทำให้คุณสับสนด้วยจำนวนข้อมูลที่มากมายที่คุณจำเป็นต้องจัดการ โชคร้าย มีหลายกรณีที่คุณอาจทำการลอกเลียนแบบผลงานโดยที่ไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ถูกตัดตอนมาจากงานเขียนหรือรูปแบบการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้อง เราสามารถช่วยคุณตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณมั่นใจในการนำเสนอเนื้อหามากขึ้น

 • บริการงานเขียน

เราให้บริการงานเขียนหลากหลายซึ่งคุณสามารถเลือกใช้บริการได้ ที่ Plaesabuy คุณสามารถใช้บริการงานเขียนเกี่ยวกับ การเขียนทางการตลาด โฆษณาผลิตภัณฑ์ งานทางวิชาการ และ การเขียน SEO เพื่อช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้ นักเขียนของเรายังสามารถช่วยคุณในส่วนของการสร้างเนื้อหาตามที่คุณอยากจะเขียน 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการของเรา เข้าไปที่เว็บไซต์ Plaesabuy.com. ใช้บริการของเราตอนนี้ แล้วมาร่วมกันสร้างเนื้อหาให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

วิธีการรับ-ส่งงานทุกประเภท :

ท่านสามารถส่งงานต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ต่างๆ ได้แก่ HTML, MS Word, MS Excel, PDF เป็นต้น ผ่านทางอีเมลล์ แฟ็กซ์ หรือไปรษณีย์
เมื่อเราดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์แล้วจะจัดส่งงานคืนให้แก่ท่านตามวิธีที่ได้ตกลงกันไว้